Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie.

Najbliższy wyjazd: z Polski z Irlandii » sprawdź terminarz «

REGULAMIN - kurier Irlandia Polska

Niniejszy regulamin określa zasady na jakich świadczone są usługi kurierskie oferowane przez firmę F1 kurier. Określa on odpowiedzialność i obowiązki Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy, Nadawcy i Odbiorcy Przesyłek oraz określa warunki jakie muszą spełnić nadawane do transportu Przesyłki, klasyfikację towarów niedopuszczonych do przewozu jak i innych specyficznych grup towarów. Ponadto określa wymagania dotyczące płatności za usługi oraz proces składania reklamacji. Zleceniodawca składając zlecenie zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu i zgadza się z jego treścią.

1.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

1.1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do zorganizowania usługi odbioru Przesyłki od Nadawcy, transportu i doręczenia Przesyłki do Odbiorcy w terminie do sześciu dni roboczych od momentu przekazania Przesyłki Kurierowi. Dzień przekazania przesyłki do transportu liczy się jako dzień 0.

1.2 Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy.

1.3 Zleceniobiorca odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a także za zwłokę w wykonaniu Usługi.

1.4 Maksymalna wartość odszkodowania jaką Zleceniobiorca może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Usługi wynosi 10 EUR za każdy kilogram przesyłanego towaru do kwoty nie większej jednak niż 250 Euro za pojedynczą Paczkę. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty a Zleceniodawca godzi się na to ograniczenie składając zamówienie.

1.5 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi i Usług dodatkowych powstały:

 • z przyczyn występujących po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, nie wywołanych winą Zleceniobiorcy,
 • z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,
 • wskutek działania warunków pogodowych,
 • z nadania przez Nadawcę rzeczy, które Zleceniobiorca zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania lub warunkowo przyjmuje do przemieszczania,
 • z nieodpowiedniego lub niedostatecznego opakowania Przesyłki narażonej tym samym na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy,
 • z nieodpowiedniego oznakowania Przesyłki,
 • ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych ich właściwości (kruchość, delikatność),
 • z załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy,
 • z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy Zleceniobiorcy

1.6 Zleceniobiorca nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową, taśmą Nadawcy lub w inny podobny, trwały sposób.

1.7 Klient jest zobowiązany sprawdzić towar podczas odbioru, po odbiorze towaru i podpisaniu dokumentów nasza firma nie uznaje jakichkolwiek roszczeń do reklamacji danego towaru.

1.8 Doręczenie przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na papierowej liście doręczeń.

1.9 Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu przez Klienta lub osobę trzecią, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną Zleceniobiorca.

1.10 W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości.

1.11 W przypadku utraty Przesyłki lub Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości utraconej Paczki, nie większej jednak niż kwota określona w pkt 1.4.

1.12 Oprócz odszkodowania określonego w pkt1. 4 , Zleceniobiorca zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości – w razie utraty Przesyłki, a w razie uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości.

1.13 W razie zwłoki w dostarczeniu Przesyłki, jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, Zleceniobiorca obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości, jednak nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóźnił.

1.14 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, odpowiedzialność Zleceniobiorcy za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której Zleceniodawca odstąpił.

1.15 Zleceniobiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz do odmowy wykonania zlecenia, jeżeli stanowiłoby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.

1.16 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane niezgodnością danych z zamówienia ze stanem faktycznym lub błędnych informacji podanych na zamówieniu przez Zleceniodawcę, a także za niemożliwość doręczenia przesyłki spowodowanej nieobecnością odbiorcy pod wskazanym adresem.

1.17 Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do telefonicznego uprzedzenia odbiorcy o godzinie doręczenia, informacje na temat daty doręczenia umieszczane są na naszej stronie, do zapoznania się z terminami odbiorów przesyłek jak i doręczeń zobowiązany jest Zleceniodawca.

2.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

2.1 Zleceniodawca jako strona umowy i osoba wyznaczająca Nadawcę i Odbiorcę jest zobowiązany zadbać o to aby Nadawca i Odbiorca wypełnili swoje obowiązki wynikające z ich udziału w świadczeniu usługi. Niedopełnienie obowiązków Nadawcy i Odbiorcy traktowane jest jako niedopełnienie obowiązków wynikających z umowy przez Zleceniodawce jako stronę umowy.

2.2 Zleceniodawca ma obowiązek opłacić przesyłkę lub zadbać o jej opłacenie przez Nadawcę, Odbiorcę lub osobę trzecią. Szczegółowe postanowienia regulaminu w tej kwestii znajdują się w punkcie “D) Płatność” niniejszego Regulaminu.

2.3 Składając zlecenie Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Zleceniobiorcy następujące informacje, niezbędne do wykonania usługi: dane Nadawcy:

nazwa firmy lub imię i nazwisko Nadawcy,
adres Nadawcy, w tym kod pocztowy,
telefon kontaktowy do Nadawcy,
datę nadania przesyłki,
dane Odbiorcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Odbiorcy,
adres Odbiorcy, w tym kod pocztowy,
telefon kontaktowy do Odbiorcy,
liczbę paczek i wagę przesyłki,
zawartość poszczególnych paczek preferowaną formę zapłaty.

2.4 Poprzez złożenie zamówienia Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.5 Odbiorca jest zobowiązany do własnoręcznego lub przez wskazaną osobę potwierdzenia podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzą na odbiorcę.

2.6 W sytuacji, gdy odbiorca odmówi przyjęcia paczki, jest nieosiągalny, nie odbiera telefonu i nie ma nikogo pod wskazanym adresem jest ona zwracana nadawcy. Za pokrycie kosztów w obie strony odpowiada Zleceniodawca. Możliwe jest również pozostawienie przesyłki w siedzibie naszej firmy, Odbiorca może ją odebrać samodzielnie, bądź może pozostać do kolejnego dnia, w którem przesyłki będą doręczane na terenie Irlandii.

2.7 Przewóz zwierząt odbywa się na odpowiedzialność właściciela/zleceniodawcy, co jest potwierdzone podpisem na zgodzie przy przekazywaniu zwierzęcia przez firmę F1 kurier. Podpisując niniejszą zgodę zleceniodawca/właściciel bierze odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia jak: ucieczka, śmierć, zaginięcie oraz za stan zdrowia przed, w trakcie oraz po podróży. Zobowiązany jest także do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez przewożone zwierzę w trakcie podróży.

2.8 Właściciel/nadawca zwierzęcia odpowiedzialna jest za przekazanie kurierowi odpowiednio wypełnionego paszportu przez weterynarza z poprawnymi datami mikrochipowania, wścieklizny oraz odrobaczenia. W przypadku, gdy podczas kontroli na granicy okaże się, że w paszporcie występują błędy lub brakuje badań i zwierzę zostanie zatrzymane na granicy, właściciel/zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zatrzymaniem (hotel dla zwierząt, dodatkowe szczepienia). W przypadku odmowy pokrycia kosztów zleceniobiorca ma prawo zerwać umowę. Firma F1 kurier zastrzega sobie prawo przewozu zwierzat od 25 godzin do 175 godzin. Dzień odbioru zwierzęcia jest liczony jako dzień "0".

3.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI NADAWCY

3.1 Nadawca jest zobowiązany dokładnie (bez błędów i pomyłek) i czytelnie opisać przesyłkę danymi adresowymi i kontaktowymi Odbiorcy.

3.2 Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę Kurierowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia. Zawartość paczki musi być zgodna z zawartością zadeklarowaną na zamówieniu przez Zleceniodawcę.

3.3 Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłkę w odpowiednim opakowaniu, tj:

 • odpowiednio wytrzymałym, zamkniętym i zabezpieczonym
 • posiadającym adekwatne do zawartości zabezpieczenia wewnętrzne
 • uniemożliwiającym dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub/i inne przewożone przesyłki

3.4

 • Nadanie paczek w POLSCE odbywa się w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, zwyczajowo w godz 9-18. W tych godzinach Nadawca lub osoba przez niego upoważniona powinna być dyspozycyjna pod adresem nadania. Na wyraźną prośbę Nadawcy lub Zleceniodawcy Zleceniobiorca w miarę możliwości może poinformować Nadawcę o przewidywanej godzinie podjazdu kuriera. Nie ma jednak możliwości wyboru przez Nadawce dokładnej godziny odbioru paczki przez Kuriera.
 • Nadanie paczek w IRLANDII odbywa się przez 7 dni w tygodniu przeważnie w godzinach 9-21 po uprzednim kontakcie telefonicznym ze strony kuriera

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ODBIORCY

4.1 Odbiorca ma obowiązek odebrać Przesyłkę od Kuriera pod adresem wskazanym na zamówieniu w dniu dostawy po zaczerpnięciu informacji o dniu dostawy od Zleceniobiorcy.

4.2

 • Dostawy w POLSCE odbywają się w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, zwykle w godz 9-18. W tych godzinach Odbiorca lub osoba przez niego upoważniona powinna być dyspozycyjna pod adresem odbioru i dniu odbioru. Na wyraźną prośbę Odbiorcy lub Zleceniodawcy Zleceniobiorca w miarę możliwości może poinformować Odbiorcę o przewidywanej godzinie podjazdu Kuriera. Nie ma jednak możliwości wyboru przez Odbiorcę dokładnej godziny odbioru paczki przez Kuriera.
 • Dostawy w IRLANDII odbywają się przez 7 dni w tygodniu przeważnie w godzinach 9-21 po uprzednim kontakcie telefonicznym kuriera

4.3 W przypadku nieobecności Odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w miejscu dostawy Kurier uprawniony jest do wydania Przesyłki osobie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dostawy (np. sąsiadowi) lub w miejscu zwyczajowo przyjętym w takim przypadku (recepcja firmy, zarządca budynku itp). W takim wypadku Kurier pozostawia na miejscu dostawy pisemna informacje o zastępczym miejscu dostawy. Dzieje się tak pod warunkiem zaistnienia możliwości pozostawienia takiego potwierdzenia w drzwiach Odbiorcy, brak wolnego dostępu do drzwi Odbiorcy uniemożliwia taka czynność. W w/w przypadkach doręczenie pod zastępczy adres stanowi prawidłowe wykonanie dostawy. W przypadku braku możliwości doręczenia pod zastępczy adres Przesyłka zostaje złożona na magazynie w celu ponownej dostawy bądź odbioru osobistego z magazynu Kuriera.

4.4 Odbiorca ma obowiązek potwierdzenia odbioru własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na papierowej liście doręczeń.

4.5 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i podejrzenia uszkodzenia bądź ubytku Paczki Odbiorca ma obowiązek sporządzenia wraz z Kurierem protokołu szkody opisującego ewentualne braki bądź uszkodzenia. Zaakceptowanie przesyłki noszącej znamiona uszkodzonej bez zastrzeżeń zgłoszonych w momencie odbioru powoduje unieważnienie i uznanie za bezzasadne reklamacji zgłaszanych z tego tytułu po fakcie dostawy.

5. PŁATNOŚCI

5.1 Za świadczoną usługę opłatę uiszcza Zleceniodawca bądź osoba przez niego wskazana.

5.2 Opłaty za świadczone usługi ustalane są według obowiązującego cennika Zleceniobiorcy i płatne:

 • GOTÓWKĄ przy nadaniu lub odebraniu paczki na terenie Irlandii
 • PRZELEWEM (tylko i wyłącznie przy nadaniu paczki) na terenie Polski, maksymalnie następnego dnia po nadaniu przesyłki

5.3 Zleceniobiorcy przysługuje prawo zatrzymania na wszelkich Przesyłkach Klienta znajdujących się w posiadaniu Kuriera, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń przysługujących Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy bez względu na tytuł. Zleceniobiorca może także wstrzymać świadczenie Usług wynikających z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu i obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń i magazynowaniem.

5.4 Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy od momentu jej przyjęcia do momentu jej doręczenia.

5.5 Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług.

6. PACZKI I ICH ZAWARTOŚĆ

6.1 Zleceniobiorca przyjmuje do przewozu paczki o wadze brutto nie przekraczających 50 kg(w przypadku większej wagi należy rozdzielić na odpowiednią ilość paczek). Maksymalny rozmiar przesyłanej paczki nie może przekroczyć: sumy obwodu i najdłuższego boku paczki = 300 cm. Najdłuższy bok paczki nie może jednocześnie przekroczyć 170 cm. Wyjątkami od tej reguły są: Paczki gabarytowe których przesłanie zostało wcześniej uzgodnione ze Zleceniobiorcą.

6.2 Towary zabronione w przewozie Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu i doręczenia Przesyłek zawierających rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Irlandia rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek.

 • materiałów wybuchowych
 • materiałów łatwopalnych i żrących
 • alkoholu
 • papierosów oraz produktów z tytoniu
 • narkotyków
 • broni palnej
 • biżuterii
 • rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie
 • pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela
 • roślin
 • towarów wymagających temperatury kontrolowanej
 • produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne
 • towarów łatwo psujących się w tym żywności
 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy
 • telewizorów i monitorów CRT starego typu (z kineskopem)
 • innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp. (substancje płynne, żrące, farby, lakiery)

Firma F1 kurier jest upoważniona, do ewentualnego otwarcia paczki celem sprawdzenia , czy paczka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w dowodzie nadania, w związku z weryfikacją zgłoszenia, formalnościami celnymi, w przypadku niezgodności adresu na liście przewozowym lub też z innych podobnych powodów, kontroli nie podlega treść przesłanych dokumentów.  Wynik sprawdzenia zamieszcza się w dowodzie nadania albo dołączonym do niego protokole.

6.3 Towary ograniczone w przewozie

Zleceniobiorca przyjmuje do przemieszczenia pewne grupy delikatnych towarów zastrzegając jednocześnie że odpowiedzialność Zleceniobiorcy za przewóz takowych towarów odnosi się jedynie do przypadków zagubienia przesyłki nie zaś w przypadku uszkodzenia wynikającego ze wstrząsów i przeciążeń jakim poddane mogą być przesyłki. Tego typu towary Zleceniodawca zleca do przewozu ze świadomością że nie są one objęte ubezpieczeniem na wypadek uszkodzenia. Wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe odnośnie uszkodzenia tych towarów nie będą uwzględniane. Zalicza się do nich telewizory i monitory TFT, LCD, LED i Plazmowe przesyłane w nieoryginalnym opakowaniu zapewniającemu ich odpowiednia ochronę komputery stacjonarne, laptopy, kuchenki mikrofalowe, drukarki, instrumenty muzyczne itp zapakowane jedynie w standardowe opakowanie fabryczne. Przedmioty te aby nie były ograniczone w przewozie muszą oprócz opakowania fabrycznego być zapakowane dodatkowo w większy karton, posiadający odpowiednie zabezpieczenia wewnętrzne chroniące delikatna przesyłkę lub w inny sposób uzgodniony ze Zleceniobiorcą dyski twarde zamontowane w komputerze stacjonarnym. Aby dysk twardy nie był towarem ograniczonym musi być zapakowany w folię antystatyczną, następnie folię bombelkową i tak dołączony do zawartości Paczki. Lodówki, zmywarki, pralki itp artykuły AGD, szkło, porcelana, towary wykonane z ceramiki.

6.4 Towary specjalne

Zleceniobiorca przyjmuje do przewozu towary przekraczające rozmiar maksymalny paczki ze względu na swoje naturalne rozmiary. Zalicza się do nich: rowery, telewizory i monitory TFT, LCD, LED i Plazmowe przesyłane w oryginalnym opakowaniu. Wszelkie inne przypadki przesłania paczkę gabarytowych musza być wcześniej uzgodnione ze Zleceniobiorcą przed nadaniem Paczki.

7. REKLAMACJE

7.1 Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia bez zastrzeżeń i bez sporządzenia protokołu szkody Przesyłki noszącej znamiona uszkodzonej w momencie Odbioru. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia Przesyłki. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Zleceniodawca udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia przesyłki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania.

7.2 Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług może składać wyłącznie Zleceniodawca, który zlecił ich wykonanie.

7.3 Reklamacje dotyczące uszkodzenia należy składać drogą telefoniczną w terminie 3 (trzech) dni licząc od dnia doręczenia, a w razie utraty Przesyłki - w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez Zleceniobiorca do przemieszczania, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń.

7.4 Po zgłoszeniu faktu szkody lub utraty przesyłki klient powinien dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.

7.5 Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie najpóźniej 45 dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami.

7.6 Pełna pisemna reklamacja powinna zawierać: oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem, oryginał dowodu nadania przesyłki, podstawę reklamacji odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu, rachunki, paragony lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia), kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopię protokołu szkody sporządzona z Kurierem przy odbiorze, pełną dokumentacje fotograficzną opakowania i zawartości Przesyłki jeśli reklamacja dotyczy uszkodzeń lub ubytków.

7.7 Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych punkcie 7.6) reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

7.8 Po rozpatrzeniu reklamacji, Zleceniobiorca powiadamia pisemnie lub drogą telefoniczną reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Firma F1 kurier zapewnia ochronę danych dotyczących komunikowania się oraz danych o świadczonych usługach, w szczególności poprzez zobowiązanie swoich pracowników i współpracowników do zachowania poufności przedmiotowych danych, odpowiedniego zabezpieczenia systemów przetwarzających dane oraz należytej staranności w podejmowaniu czynności, których wykonanie może narazić chronione informacje na nieuzasadnione ujawnienie.

8.2. Osoba, która dopuściła się zniesławienia (art.212 KK) lub zniewagi (art.216 KK) firmy F1Kurier za pomocą każdej dostępnej formy przekazu, w tym na piśmie, ustnie, przy użyciu środków masowego komunikowania się, w prasie, telewizji, Internecie daje sposobność do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych (art.23 KC) w postaci żądania: zaniechania bezprawnych zachowań, podjęcia czynności niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych (np. zamieszczenie sprostowania lub przeprosin w prasie lokalnej na jej koszt), zadośćuczynienia pieniężnego w wysokości 1000€, wreszcie odszkodowania, gdy skutkiem naruszenia dóbr osobistych było wyrządzenie szkody majątkowej firmie F1Kurier (np. utrata zarobku, wiarygodności, wskutek utraty klientów, którzy dali wiarę oszczerczym wypowiedziom).